Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składany w formie pisemnej powinien spełniać wymagania formalne - ogólne i szczególne.

 

 

Ogólne wymogi formalne (art. 126 § 1-2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.):

 • oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;

 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

 • oznaczenie rodzaju pisma;

 • osnowa wniosku;

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

 • wymienienie i dołączenie załączników;

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron (wierzyciela, dłużnika), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) wierzyciela będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku lub

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 

Szczególne wymogi formalne (art. 797 k.p.c.):

 • wskazanie świadczenia, które ma być spełnione;

 • dołączenie tytułu wykonawczego w oryginale;

 • dołączenie dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął.

 

Świadczenie, które ma być spełnione powinno być zgodne z treścią obowiązku nałożonego na dłużnika w tytule egzekucyjnym. Jeżeli jest to świadczenie pieniężne, we wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać należność główną wraz z odsetkami, przy czym odnośnie do tej należności ubocznej konieczne jest oznaczenie jej wysokości oraz daty początkowej naliczania. Dodatkowo, wierzyciel może żądać wyegzekwowania kosztów postępowania rozpoznawczego i postępowania klauzulowego.

 

W myśl obowiązującej również w postępowaniu egzekucyjnym zasady dyspozycyjności, wierzyciel może dowolnie rozporządzać świadczeniem określonym w tytule wykonawczym. Wierzyciel może objąć wnioskiem egzekucyjnym całe świadczenie lub tylko jego część. W tym drugim wypadku obowiązany jest jednak wskazać szczegółowo część świadczenia podlegającą wyegzekwowaniu.

 

Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umożliwiający komornikowi weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy (art. 797 § 3 k.p.c.).

 

W przypadku zastępowania wierzyciela przez pełnomocnika, istnieje obowiązek dołączenia do wniosku o wszczęcie egzekucji dokumentu pełnomocnictwa (art. 126 § 3 i art. 89 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Obowiązek ten aktualizuje się także wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne jest wszczynane w oparciu o tytuł pochodzący z EPU (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 66/1, http://www.sn.pl).

 

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Dopiero w razie wątpliwości komornik może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony (art. 89 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony również na urzędowym formularzu (art. 796 § 1 k.p.c.). Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

SPOSOBY EGZEKUCJI

 

Wniosek wierzyciela umożliwia prowadzenie przez komornika egzekucji za pomocą wszystkich sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz z tych składników majątku dłużnika, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości oraz z tych składników majątku dłużnika, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości wymaga wyraźnego wniosku wierzyciela (art. 799 § 1 k.p.c.). Wierzyciel ma możliwość wskazania wybranego sposobu albo sposobów egzekucji, co jest wiążące dla organu egzekucyjnego. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji egzekucja będzie ograniczona wyłącznie do tych sposobów.

 

Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

- z ruchomości,

- z wynagrodzenia za pracę,

- z rachunków bankowych,

- z innych wierzytelności,

- z praw majątkowych,

- z nieruchomości,

- ze statków morskich.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.