50,00 zł

Zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku

KOSZTY INNYCH WYDATKÓW

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru 

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego w systemie OGNIVO

Koszty przejazdu poza miejscowość będącą siedzibą kancelarii

Opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej

6,05 zł

0,62 zł

0,84 zł za kilometr

100,00 zł

50,00 zł

Zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA SPRAW Z WYBORU WIERZYCIELA / UPRAWNIONEGO

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

Domyślny tytuł artykułu

24 maja 2020

KOSZTY ZAPYTAŃ

OGNIVO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

urząd skarbowy (US)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych (CIZR)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

0,31 zł za zapytanie do jednego banku

36,55 zł

35,00 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak ma możliwość przyjmowania spraw egzekucyjnych i o dokonanie zabezpieczenia z wyboru wierzyciela / uprawnionego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.). Komornik spełnia warunki przewidziane w art. 10. ust. 4 u.k.s.

20,00 zł

DW-1 - 20,00 zł; DW-4 - 15,00 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

pobierz wykaz opłat

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

KOSZTY INNYCH WYDATKÓW

OGNIVO - zapytanie umożliwia ustalenie, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.

 

 

ZUS - zapytanie umożliwia ustalenie informacji o danych identyfikacyjnych i adresowych dłużnika, zgłoszeniach do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, źródłach dochodu (tj. czy jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą), przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym, rehabilitacyjnym, zasiłkach z ubezpieczeń społecznych oraz rachunkach bankowych.

 

 

US - zapytanie umożliwia ustalenie informacji o danych identyfikacyjnych i adresowych dłużnika, źródłach jego przychodu, zgłoszonych rachunkach bankowych, czynnościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nadpłatach lub zwrotach podatku, zaległościach podatkowych.

 

 

CBDKW - zapytanie umożliwia ustalenie, czy dłużnik jest lub był właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości na terenie Polski.

 

 

CIZR - zapytanie ma na celu uzyskanie informacji czy dłużnik posiada zastawione przedmioty, wierzytelności lub prawa w rejestrze zastawów. Komornik prowadząc egzekucję o świadczenie przekraczające 20 000,00 zł obowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem (art. 805¹ § 2 k.p.c.).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) - zaświadczenie zawiera informację czy dłużnik posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów i wskazuje jedynie numery pozycji rejestru, pod jakimi wpisany jest jako zastawca. 

 

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4) - odpis zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu, w tym przedmiot zastawu, dane zastawnika i zastawcy, kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem).

 

 

CEPiK - zapytanie umożliwia ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem pojazdów mechanicznych.

 

 

KRUS - zapytanie umożliwia ustalenie informacji o danych identyfikacyjnych i adresowych dłużnika, zgłoszeniach do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego rolników, przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym, rehabilitacyjnym, zasiłkach z ubezpieczeń społecznych rolników oraz rachunkach bankowych.

 

 

EGiB - zapytanie do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków (starostwa powiatowego lub urzędu miasta) celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie danego powiatu/miasta na prawach powiatu. 

 

 

PUP - zapytanie umożliwia ustalenie czy dłużnik jest zarejestrowany jako bezrobotny i czy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych.

 

 

CEiDG -  zapytanie umożliwia sprawdzenie, czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i ustalenie adresu siedziby firmy oraz numer PESEL, REGON i NIP.

 

 

ARiMR - zapytanie ma na celu ustalenie numeru rachunku bankowego dłużnika. 

 

Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru 

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego w systemie OGNIVO

Koszty przejazdu poza miejscowość będącą siedzibą kancelarii

Opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej

6,05 zł

0,62 zł

0,84 zł za kilometr

100,00 zł

INNE OPŁATY KOMORNICZE

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 u.k.s. (art. 41 ust. 1 u.k.k)

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a u.k.s. (art. 41 ust. 2 u.k.k)

Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego(art. 43 pkt 1 u.k.k)

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela (art. 44 u.k.k.)

6,05 zł 

(opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie)

40,00 zł

Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku (art. 40 pkt 1 u.k.k)

Opłata stała od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza (art. 40 pkt 2 u.k.k)

400,00 zł 

400,00 zł

1 000,00 zł

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego (art. 42 u.k.k)

400,00 zł

100,00 zł

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.) koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze 

OPŁATY EGZEKUCYJNE W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia (art. 34 ust. 2 i 3 u.k.k)

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości (art. 35 pkt 2 u.k.k.)

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego (art. 37 u.k.k.)

2 000,00 zł 

(W przypadku, gdy nieruchomość, lokal lub pomieszczenie wykorzystywane jest przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej opłatę powiększa się o opłatę w wysokości 1000,00 zł od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30 000,00 zł)

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej (art. 33 u.k.k)

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb (art. 34 ust. 1 u.k.k.)

400,00 zł 

1 500,00 zł

400,00 zł

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku (art. 35 pkt 1 u.k.k)

400,00 zł

400,00 zł

Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie (art. 36 ust. 1 u.k.k.)

Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia (art. 38 u.k.k)

300,00 zł

1 000,00 zł

WYDATKI KOMORNICZE

 

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą (art. 5 u.k.k.).

 

Wydatkami zgodnie z art. 6 u.k.k. są:

- należności biegłych i tłumaczy;

- koszty ogłoszeń;

- koszty transportu specjalistycznego;

- koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;

- zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku;

- należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;

- koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;

- koszty doręczenia korespondencji;

- koszty działania komornika poza rewirem komorniczym;

- koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;

- koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

 

Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności (art. 7 ust.1 u.k.k.).

 

Jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami (art. 8 u.k.k.).

KOSZTY KOMORNICZE

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.