Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

RODO
RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Macieja Kubiaka, wymagane przez art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1, z późn. zm., powoływane dalej jako rozporządzenie 2016/679) i art. 164a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.).

 

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak Kancelaria Komornicza nr IX w Kaliszu, al. Wolności 10/2a, 62-800 Kalisz (zwany dalej: „Komornikiem”).

 

Z Komornikiem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): kalisz.kubiak@komornik.pl, telefonicznie: 502 589 797 lub pisemnie na w/w adres kancelarii komorniczej. Dane te są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dla: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia.

 

 

Kategorie danych osobowych

Komornik w ramach wykonywania ustawowych zadań może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Komornik niezwłocznie usunie te dane, jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Komornik w przypadku kontrahentów przetwarza dane osobowe zwykłe. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zostaną przekazane szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to zostaną one niezwłocznie usunięte.

 

 

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Komornik przetwarza dane osobowe w celu:

  • wykonywania zadań nałożonych na niego przepisami prawa,

  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kancelarii komorniczej, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego prawnie interesu,

  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących podatków, rachunkowości oraz innej sprawozdawczości.

 

 

Źródło pochodzenia danych

Komornik otrzymuje dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z kancelarią korespondencji.

 

Komornik pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których komornik wystąpił z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Komornik pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

 

 

Obowiązek podania danych osobowych

Komornik w zależności od konkretnej sprawy, wymaga w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

 

Komornik może wymagać również innych niezbędnych danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

 

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie lub uniemożliwienie ich przetwarzania może skutkować niezałatwieniem sprawy.

 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Strona i/lub uczestnik postępowania, kontrahent lub inna osoba, której dane osobowe Komornik posiada (w tym powierzono jemu na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), może w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia albo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Komornik może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga jego prawnie uzasadniony interes.

 

Prawo dostępu do danych osobowych stron, uczestników postępowania oraz innych osób, przy wykonywaniu przez komornika ustawowych zadań, realizowane jest wyłącznie na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm., powoływana dalej jako kp.c.) i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 27 u.k.s. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

 

W zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez komornika na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych realizowane jest wyłącznie na w zakresie i na zasadach przewidzianych w k.p.c. 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba ta się znalazła.

 

W przypadku, gdy Komornik przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): kalisz.kubiak@komornik.pl, telefonicznie: 502 589 797 lub pisemnie na w/w adres kancelarii komorniczej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komornik może udostępniać dane osobowe osobom, organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań. Komornik może udostępniać dane osobowe również podmiotom, z którymi współpracuje - np.: bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, księgowe, informatyczne.

 

Komornik może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na niego obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w kancelarii komorniczej oprogramowania i aplikacji.

 

 

Informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych

Komornik przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących go stosunków prawnych.

 

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Komornika postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 

Komornik w celu rozliczalności będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do ich zachowania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Jednak w ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s., skorzystanie przez daną osobę z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 767 k.p.c., tj. w formie skargi na czynności Komornika do Sądu Rejonowego w Kaliszu (al. Wolności 13, 62-800 Kalisz). Skargę wnosi się za pośrednictwem Komornika.

 

 

Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

Komornik nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Komornik może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

 

Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

RODO

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.