Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

 

WŁAŚCIWOŚĆ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU MACIEJA KUBIAKA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak może doręczać pisma wyłączenie na obszarze właściwości swojego rewiru, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu. 

 

Zasięg terytorialny:

- miasto Kalisz,

- gmina Blizanów,

- gmina Brzeziny,

- gmina Ceków Kolonia,

- gmina Godziesze Wielkie,

- gmina Koźminek,

- gmina Lisków,

- gmina Mycielin,

- gmina Opatówek,

- gmina Stawiszyn,

- gmina Szczytniki,

- gmina Żelazków.

 

W przypadku czynności doręczenia pisma wyłączone jest prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

 

 

OBOWIĄZEK DORĘCZENIA PISMA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA SĄDOWEGO

 

Zgodnie z art. 139¹ § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z późn. zm. powoływana dalej jako k.p.c.) jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

 

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu (art. 139¹ § 2 k.p.c.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139¹ § 1 k.p.c osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

 

Doręczenia, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia (art. 3a ust. 1 u.k.s.).

 

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1¹ pkt 13 k.p.c. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu, do którego przepis art. 809 k.p.c. stosuje się odpowiednio.

 

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

 

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

 

Komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

 

 

KOSZTY DORĘCZENIA PISMA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA SĄDOWEGO

 

Koszty komornicze (wydatki i opłaty komornicze) związane z doręczeniem pisma reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.)

 

Opłata stała za doręczenie zawiadomień sądowych na zlecenie sądu wynosi 60,00 zł. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia (art. 41 ust. 1 u.k.k.).

 

Opłatę od wniosku o doręczenie pisma wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 1 u.k.k.).

 

Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc. W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania (art. 22 ust. 2 u.k.k.). Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 22 ust. 3 u.k.k.). Po bezskutecznym upływie terminu, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem (art. 22 ust. 4 u.k.k.).

 

Wnioskodawca powołujący się na zwolnienie od kosztów przez sąd przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów. W razie braku tego odpisu komornik wzywa wnioskodawcę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie od kosztów (art. 45 ust. 6 u.k.k.).

 

 

Niezależnie od w/w opłaty, wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki:

 • koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości (art. 6 pkt 4 u.k.k.);

 • koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 u.k.k.);

 • koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 u.k.k.).

 

Koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej - 0,84 zł za kilometr.

 

Komornikowi przysługuje również zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20,00 zł, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Przy ustalaniu odległości bierze się pod uwagę najkrótszą drogę dojazdu samochodem (art. 15 ust. 2a u.k.k.).

 

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru - 6,05 zł

 

Więcej informacji o wydatkach można znaleźć tutaj.

 

 

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA PISMA

 

Wniosek o dokonanie doręczenia pisma powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • imię i nazwisko adresata pisma oraz adres, na który ma być doręczone pismo;
 • dane identyfikacyjne adresata pisma - numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku;
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • wymienienie i dołączenie załączników (w tym m.in.: pismo, które podlega doręczeniu i potwierdzenie dokonania opłaty);
 • dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

Ważna informacja

 

We wniosku o doręczenie pisma adresatowi można od razu zawrzeć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma, na wypadek gdy próba doręczenia pisma okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Taki wniosek aktualizuje się dopiero w razie stwierdzenia jednej z dwóch w/w okoliczności i nie jest dopuszczalne ustalenie takiego miejsca przed próbą doręczenia pisma na adres wskazany we wniosku.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

WŁAŚCIWOŚĆ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU MACIEJA KUBIAKA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak może doręczać pisma wyłączenie na obszarze właściwości swojego rewiru, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu. 

 

Zasięg terytorialny:

- miasto Kalisz,

- gmina Blizanów,

- gmina Brzeziny,

- gmina Ceków Kolonia,

- gmina Godziesze Wielkie,

- gmina Koźminek,

- gmina Lisków,

- gmina Mycielin,

- gmina Opatówek,

- gmina Stawiszyn,

- gmina Szczytniki,

- gmina Żelazków.

 

W przypadku czynności doręczenia pisma wyłączone jest prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

 

 

OBOWIĄZEK DORĘCZENIA PISMA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA SĄDOWEGO

 

Zgodnie z art. 139¹ § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z późn. zm. powoływana dalej jako k.p.c.) jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

 

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu (art. 139¹ § 2 k.p.c.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139¹ § 1 k.p.c osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

 

Doręczenia, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia (art. 3a ust. 1 u.k.s.).

 

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1¹ pkt 13 k.p.c. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu, do którego przepis art. 809 k.p.c. stosuje się odpowiednio.

 

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

 

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

 

Komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

 

 

KOSZTY DORĘCZENIA PISMA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA SĄDOWEGO

 

Koszty komornicze (wydatki i opłaty komornicze) związane z doręczeniem pisma reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.)

 

Opłata stała za doręczenie zawiadomień sądowych na zlecenie sądu wynosi 60,00 zł. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia (art. 41 ust. 1 u.k.k.).

 

Opłatę od wniosku o doręczenie pisma wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 1 u.k.k.).

 

Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc. W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania (art. 22 ust. 2 u.k.k.). Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 22 ust. 3 u.k.k.). Po bezskutecznym upływie terminu, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem (art. 22 ust. 4 u.k.k.). 

 

Wnioskodawca powołujący się na zwolnienie od kosztów przez sąd przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów. W razie braku tego odpisu komornik wzywa wnioskodawcę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie od kosztów (art. 45 ust. 6 u.k.k.).

 

 

Niezależnie od w/w opłaty, wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki:

 • koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości (art. 6 pkt 4 u.k.k.);
 • koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 u.k.k.);
 • koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 u.k.k.).

 

Koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej - 0,84 zł za kilometr.

 

Komornikowi przysługuje również zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20,00 zł, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Przy ustalaniu odległości bierze się pod uwagę najkrótszą drogę dojazdu samochodem (art. 15 ust. 2a u.k.k.).

 

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru - 6,05 zł

 

Więcej informacji o wydatkach można znaleźć tutaj.

 

 

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA PISMA

 

Wniosek o dokonanie doręczenia pisma powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • imię i nazwisko adresata pisma oraz adres, na który ma być doręczone pismo;
 • dane identyfikacyjne adresata pisma - numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku;
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • wymienienie i dołączenie załączników (w tym m.in.: pismo, które podlega doręczeniu i potwierdzenie dokonania opłaty);
 • dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

Ważna informacja

We wniosku o doręczenie pisma adresatowi można od razu zawrzeć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma, na wypadek gdy próba doręczenia pisma okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Taki wniosek aktualizuje się dopiero w razie stwierdzenia jednej z dwóch w/w okoliczności i nie jest dopuszczalne ustalenie takiego miejsca przed próbą doręczenia pisma na adres wskazany we wniosku.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.