Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

  

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) w przypadku zwrotu przez komornika pisma, z uwagi na to, że próba doręczenia pisma okazała się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub w przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

 

W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1¹ pkt 3–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z późn. zm. powoływana dalej jako k.p.c.), tj:.

 1. organów administracji publicznej,
 2. podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
 3. organów podatkowych,
 4. organów rentowych,
 5. banków,
 6. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

 

KOSZTY USTALANIA AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Koszty komornicze (wydatki i opłaty komornicze) związane z doręczeniem pisma reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.)

 

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40,00 zł (art. 41 ust. 2 u.k.k.).

 

Opłatę od wniosku o doręczenie pisma wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 1 u.k.k.).

 

Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc. W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania (art. 22 ust. 2 u.k.k.). Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 22 ust. 3 u.k.k.). Po bezskutecznym upływie terminu, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem (art. 22 ust. 4 u.k.k.).

 

Wnioskodawca powołujący się na zwolnienie od kosztów przez sąd przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów. W razie braku tego odpisu komornik wzywa wnioskodawcę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie od kosztów (art. 45 ust. 6 u.k.k.).

 

 

Niezależnie od w/w opłaty, wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki:

 • koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6 pkt 7 u.k.k.);
 • koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 u.k.k.);
 • koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 u.k.k.).

 

Koszty zapytań:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 36,55 zł;
 • urząd skarbowy – 35,00 zł;
 • urząd miasta (baza ePESEL) – bezpłatnie;
 • banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych – opłaty są zróżnicowane w zależności od konkretnego podmiotu i wynoszą od kilku do kilkunastu złotych.

 

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru - 6,05 zł.

 

Więcej informacji o wydatkach można znaleźć tutaj.

 

 

WNIOSEK O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • imię i nazwisko adresata pisma;
 • dane identyfikacyjne adresata pisma - numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku;
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • wymienienie i dołączenie załączników (w tym m.in.: potwierdzenie dokonania opłaty);
 • dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

Ważna informacja

 

We wniosku o doręczenie pisma adresatowi można od razu zawrzeć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma, na wypadek gdy próba doręczenia pisma okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Taki wniosek aktualizuje się dopiero w razie stwierdzenia jednej z dwóch w/w okoliczności i nie jest dopuszczalne ustalenie takiego miejsca przed próbą doręczenia pisma na adres wskazany we wniosku.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA

USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU
ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) w przypadku zwrotu przez komornika pisma, z uwagi na to, że próba doręczenia pisma okazała się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub w przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

 

W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1¹ pkt 3–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z późn. zm. powoływana dalej jako k.p.c.), tj:.

 1. organów administracji publicznej,
 2. podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
 3. organów podatkowych,
 4. organów rentowych,
 5. banków,
 6. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

 

KOSZTY USTALANIA AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Koszty komornicze (wydatki i opłaty komornicze) związane z doręczeniem pisma reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.)

 

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40,00 zł (art. 41 ust. 2 u.k.k.).

 

Opłatę od wniosku o doręczenie pisma wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 1 u.k.k.).

 

Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc. W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania (art. 22 ust. 2 u.k.k.). Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 22 ust. 3 u.k.k.). Po bezskutecznym upływie terminu, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem (art. 22 ust. 4 u.k.k.).

 

Wnioskodawca powołujący się na zwolnienie od kosztów przez sąd przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów. W razie braku tego odpisu komornik wzywa wnioskodawcę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie od kosztów (art. 45 ust. 6 u.k.k.).

 

 

Niezależnie od w/w opłaty, wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki:

 • koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6 pkt 7 u.k.k.);
 • koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 u.k.k.);
 • koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 u.k.k.).

 

Koszty zapytań:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 36,55 zł;
 • urząd skarbowy – 35,00 zł;
 • urząd miasta (baza ePESEL) – bezpłatnie;
 • banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych – opłaty są zróżnicowane w zależności od konkretnego podmiotu i wynoszą od kilku do kilkunastu złotych.

 

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru - 6,05 zł.

 

Więcej informacji o wydatkach można znaleźć tutaj.

 

 

WNIOSEK O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • imię i nazwisko adresata pisma;
 • dane identyfikacyjne adresata pisma - numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku;
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;
 • wymienienie i dołączenie załączników (w tym m.in.: potwierdzenie dokonania opłaty);
 • dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

Ważna informacja

 

We wniosku o doręczenie pisma adresatowi można od razu zawrzeć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma, na wypadek gdy próba doręczenia pisma okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Taki wniosek aktualizuje się dopiero w razie stwierdzenia jednej z dwóch w/w okoliczności i nie jest dopuszczalne ustalenie takiego miejsca przed próbą doręczenia pisma na adres wskazany we wniosku.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI - USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA 

USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.